SUURONNETTOMUUDEN VARALTA YLEISÖLLE ANNETTAVA TIEDOTE

Tuotantolaitoksen nimi ja osoite:

Peittaus Nikander Oy

Teollisuustie 6, 21250 Masku

Tiedottajan nimi:

Mikko Nikander, TJ

Osoitteessa Teollisuustie 6, Masku, aloittaa toimintansa happopeittaamolaitos.

Happopeittaamossa esikäsitellään fluorivetyhapon (5%) ja typpihapon (20%) vesiseoksella ruostumattomasta teräksestä tehtyjä tuotteita ennen pinnoitusta ja käyttöönottoa.

Peittaus tapahtuu altaassa, jonne kappaleet upotetaan. Peittauksen jälkeen kappaleet huuhdellaan.

Jätevedet esikäsitellään laitoksessa ennen viemäröintiä tai kierrätystä.

Kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia koskevan lainsäädännön nojalla toiminnasta on laadittu toimintaperiaateasiakirja, riskianalyysi ja pelastussuunnitelma onnettomuuksien varalle:

Vuotoihin on valmistauduttu rakentamalla turva-altaat, josta kemikaalit saadaan pois.

Laajamittaiseen höyrystymiseen ei ole edellytyksiä ja itse kemikaalit ovat palamattomia vesiliuoksia.

Tulipalon syttyessä paloilmoitin tekee hälytyksen. Käytössä olevat nesteet eivät ole palavia, mahdollisten myrkyllisten kaasujen muodostuminen johtuu lähinnä rakennuksen rakenteiden palamisesta, tällöin savun hegittämistä tulee välttää. Riskiarvioinnin mukaan nämä eivät aiheuta suuronnettomuuden vaaraa.

Onnettomuuksien varalta järjestämme säännöllisesti harjoituksia henkilökunnan kanssa sekä pelastuslaitoksen kanssa, jolloin onnettomuustilanteessa osataan toimia asianmukaisesti ja minimoida niiden vaikutukset.

Tehdasalueen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnanharjoittajan toimesta.

Alueen ulkopuolella tiedottamisen hoitaa poliisi ja pelastuslaitos.

www.vspelastus.fi, www.112.fi

Vahvistamme, että happopeittauslaitoksemme noudattaa asetusten 390/2005 10-31§ , 856/2012 5-77§ ja 685/2015 4-31§ mukaisia säädöksiä ja hallinnollisia määräyksiä. Toimintaan on saatu Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston lupa nro 383/36/2016.

Tukesin päätös 30.6.2016 ; Turvallisuusselvitys ja Kemikaaliluettelo yleisesti nähtävänä: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/Kuulemismenettely/Lupapaatokset-2016/

Ympäristölupa:https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/